Контактілер 24/7 жұмыс істейміз

Байланыс орталығы

+7 707 168 8711

Операторлар

+7 777 159 1549

Жылжымалы бригада

+7 705 130 1826

Деректерді өңдеуге келісім беру

Алматы 2022

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

«DEL LAB» ЖШС-нің осы Дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі – Саясат) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген,14.07.2022.

Осы Саясат «DEL LAB» ЖШС (бұдан әрі – Қоғам) жеке деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін, талаптары мен қағидаттарын анықтайды. Осы Саясат Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және ресми веб-сайтта орналастырылуға жатады.

2. КОМПАНИЯ ӨҢДЕЙТІН ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ

Дербес деректерге жататын немесе тиесілі жеке тұлға дербес деректер субъектісі деп аталады.

ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МАҚСАТЫ

• Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шартының талаптарын орындау және құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру;

• жұмысқа орналастыру туралы шешім қабылдау;

• Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының өтініштері бойынша шешімдер қабылдау;

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда жеке, заңды тұлғалармен, жеке кәсіпкерлермен және басқа да тұлғалармен азаматтық-құқықтық шарттар жасасу, орындау және бұзу;

• Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау;

• Қоғамның шарттық міндеттемелерін орындау;

• Компанияның Клиент алдындағы міндеттемелерін орындау, Клиентпен байланысу, оның ішінде қызметтерді көрсету мақсатында хабарламаларды, сұраныстарды, ақпараттық хабарламаларды жіберу, ұялы радиотелефон желілері арқылы Papa Bonus адалдық бағдарламасына қатысу, абоненттік телефон нөміріне ұялы телефонды орналастыру кезінде көрсетілген. тапсырыс беру, сондай-ақ Клиентке телефон немесе электрондық пошта арқылы электрондық поштаны және ақпаратты жіберудің/алудың басқа нысандарын жіберуге, сондай-ақ Клиенттердің сұраныстары мен өтініштерін өңдеу мақсатында;

•қызметтердің сапасын бағалау және жақсарту, Қоғам жұмысын, жаңа қызметтерді әзірлеу;

•қызметтерді жылжыту;

•статистикалық және маркетингтік зерттеулер, оның ішінде Компания жұмысына, өнім сапасына, қызмет көрсету сапасына қатысты;

• маркетингтік қызметті жүзеге асыру, арнайы акциялар мен іс-шараларға қатысу үшін жарнамалық хабарламалар мен ұсыныстар жіберу үшін.

3. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ

және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілері.

• Қызметкерлердің жеке деректерін сақтау шарттарын айқындау кезінде Қоғам «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, 14.07.2022 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын басшылыққа алады. Қазақстан.

• Компания Клиенттерінің дербес деректерін өңдеуді тоқтату дербес деректерді өңдеу мақсатына жеткенде немесе дербес деректерді өңдеуге келісімде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

• Жеке деректердің басқа субъектілерінің дербес деректерін өңдеуді тоқтату дербес деректерді өңдеу мақсатына жеткенде немесе жеке деректерді өңдеуге келісімде көрсетілген мерзімде немесе жеке деректерді өңдеуге келісімде белгіленген мерзімге жеткенде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.

• Дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін өңдеуді тоқтату Қазақстан Республикасы Заңының баптарының талаптарына сәйкес дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алған кезде де жүзеге асырылады. Қазақстан

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы», 14.07.2022 ж.

4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ПРИНЦИПТЕРІ

•Компания өз қызметінде «Дербес деректер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген дербес деректерді өңдеу қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етеді. Деректер және оларды қорғау», 14.07.2022 ж. жағдай бойынша.

•Компания нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни, философиялық сенімдеріне, денсаулық жағдайына қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдемейді.

• Компания дербес деректер субъектісіне қатысты құқықтық салдарларды тудыратын немесе оның құқықтары мен заңды мүдделерін басқаша қозғайтын дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуге негізделген шешімдерді қабылдамайды.

• Дербес деректерді басқа тұлғаларға беру дербес деректер субъектісінің заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделген келісімімен немесе Қазақстан Республикасы Заңының талаптарында көзделген өзге де жағдайларда ғана жүзеге асырылуы мүмкін». Жеке деректер және оларды қорғау туралы», 14.07.2022 ж..

• Қоғам осы тұлғамен жасалған шарт негізінде дербес деректер субъектісінің келісімімен дербес деректерді өңдеуді басқа тұлғаға тапсыруға құқылы. . Қоғам дербес деректерді өңдеуді басқа тұлғаға тапсырған жағдайда, жеке деректерді өңдеу қағидалары мен ережелерін сақтау міндеттемесі шарттың шарты болады. Қоғамның тәртібі дербес деректерді өңдейтін тұлға жасайтын жеке деректермен жасалатын әрекеттердің (операциялардың) тізбесін, өңдеу мақсаттарын анықтайды, жеке деректердің құпиялылығын сақтау және жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін белгілейді.Қазақстан Республикасының 14.07.2022 жылғы Заңына сәйкес өңделген дербес деректерді қорғау талаптары

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы»

5. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІСІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

• Дербес деректер субъектісі өзінің жеке деректерін өңдеу туралы ақпаратты алуға құқылы. Дербес деректер субъектісі өңделген дербес деректерді түсіндіруді, егер жеке деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ көзделген шараларды қабылдауға құқылы. өз құқықтарын заңмен қорғау.

•Өз құқықтарын жүзеге асыру және заңды мүдделерін қорғау үшін дербес деректер субъектісі Қоғамға жүгінуге құқылы. Қоғам дербес деректер субъектілерінің өтініштері мен шағымдарын қарайды, бұзушылықтар фактілерін зерттейді және оларды дереу жою және даулы және жанжалды жағдайларды реттеу үшін қажетті шараларды қабылдайды.

• Дербес деректер субъектісінің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға жүгіну арқылы Қоғамның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағымдануға құқығы бар.

6.ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

•Компанияның дербес деректерді өңдеуі келесі принциптер негізінде жүзеге асырылады:

•дербес деректерді өңдеу мақсаттарының алдын ала анықталған және дербес деректерді жинау кезінде мәлімделген мақсаттарға сәйкестігі;

• дербес деректерді өңдеу мақсаттары мен әдістерінің заңдылығы мен әділдігі;

•Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 14.07.2022 жылғы Заңының жекелеген талаптары енгізілген жағдайда дербес деректерді жою •Қазақстан

Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де қағидаттар мен шарттар;

• жеке деректерді сақтау, егер жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен артық емес, дербес деректер тақырыбын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылады. дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын келісім.

7. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ОРЫНДАЛҒАН ТАЛАПТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

•Жеке деректерді өңдеу кезінде Компания жеке деректерді оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, блоктаудан, көшіруден, жеке деректерді беру, тарату, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттерден.

• Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, атап айтқанда:

• дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындау арқылы қол жеткізіледі;

• Қоғамның осы Саясатты, дербес деректерді өңдеу жөніндегі жергілікті актілерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтардың алдын алуға және анықтауға, осындай бұзушылықтардың салдарын жоюға бағытталған рәсімдерді белгілейтін жергілікті актілерді жариялауы;

• «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолдану,

14.07.2022 ж.;

• дербес деректерді өңдеудің «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 14.07.2022 жылғы Заңына және соған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерге, қорғау талаптарын сақтауына ішкі бақылауды жүзеге асыру. дербес деректер, осы Саясат және Қоғамның жергілікті актілері;

• 14.07.2022 ж. жағдай бойынша Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы бұзылған жағдайда дербес деректер субъектілеріне келтіруі мүмкін зиянды бағалау, көрсетілгендердің арақатынасы; 14.07.2022 ж. жағдай бойынша «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңында көзделген міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуге бағытталған оператордың зияны мен қабылдаған шаралары;

• Дербес деректерді өңдеуге тікелей қатысатын оператор қызметкерлерін (жұмыскерлерін) Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасының ережелерімен, оның ішінде дербес деректерді қорғау талаптарымен, осы Саясатпен, жеке деректерді қорғау жөніндегі жергілікті актілермен таныстыру. дербес деректерді өңдеу және (немесе) қызметкерлерді (қызметкерлерді) оқыту.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

• Осы Саясат Қазақстан Республикасының дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы заңнамасына өзгерістер енгізілген жағдайда өзгертуге, толықтыруға жатады.

• Осы Саясат талаптарының орындалуын бақылауды Қоғамда дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлға жүзеге асырады.

• Дербес деректерге рұқсаты бар Қоғамның лауазымды адамдарының дербес деректерді өңдеу мен қорғауды реттейтін ережелер талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Себет бос

Барлығы:

Шығу

Өнім себетке қосылды

Себетке қосу мүмкін болмады

Элемент себеттен жойылды